هشدار ۱

مرگ از شوک الکتریکی می تواند ایجاد شود.

 • در بخش انتقال چیزی را لمس نکنید.
 • (قوس جوشکاری تحت پوشش الکترود فشرده در جوشکاری دارنده میله و سیم جوش در وضعیت انتقالی هستند.)
 • باید از ابزار عایق خشک استفاده شود نه از وسایل شکستنی و یا ابزار مرطوب.
 • مجموعه ایی از تجهیزات پیشگیری بالا برای شوک الکتریکی در هنگام انجام برنامه های کاربردی در مکان های بزرگ یا کوچک است.
 • استفاده از طناب ایمنی در هنگام جوشکاری
 • قبل از استفاده از دستگاه جوش و حفظ پیشنهادات این موارد را یخوانید
 • از دستگاه جوش خارج از سریار یا خارج تحت پوشش استفاده نکنید.
 • از کابل های سودمند استفاده کنید.
 • تعمیر یا تغییر کابل های آسیب دیده با چک کردن و تعمیر

هشدار ۲

بخار و گاز ناشی از جوشکاری می تواند به سلامت بدن صدمه بزند.

جوشکاری در مکان های کوچک میتوان باعث خفگی و کمبود هوا شود.

 • دور نگه داشتن سر از دود و گاز
 • استفاده از تنفس یا تهویه دستگاه برای جلوگیری از خفگی توسط کمبود هوا و مسمومیت توسط بخار یا گاز مضر کمک میکند
 • زمانی که جوش در محیط داخلی باشد تهویه لازم است
 • به خصوص زمانی که جوش در مکان های کوچک باشد ، تهویه به اندازه کافی یا پوشش به تنفس کمک میکند.
 • در همان زمان، انجام کار زیر نظر سرپرستان آموزش داده می شود.
 • در نزدیکی مکان های چرب،شستشو،اسپری،پوشش،دستگاه جوش را قرار ندهید.جوشکاری در نزدیکی این ها شاید باعث گازهای مضر کند.
 • استفاده از کمک تنفسی یا تهویه به اندازه کافی زمانی که ورقه های فولادی،پوشش ورقه های فولادی و یا چیزهای مشابه لازم است.

هشدار ۳

قوس الکتریکی برای چشم و پوست مضر است.

 • لطفا در پوشیدن لباس محافظ که اندازه کافی و یا نظارت بر جوش داشته باشد بپوشید.
 • زمانی که شدت نور از لنز یا فیلتر پلیت را انتخاب میکنید،بادرنظرگرفتن استانداردJIS استفاده از T8141
 • پوشیدن لباس به عنوان محافظ و سپر چرم ،محافظ پا ،کت وشلوار چرم و آستین بلند برای جوشکاری و برای جلوگیری از مواجه شدن بدن از قوس الکتریکی سودمند است.
 • لطفا در اطراف محل جوشکاری افراد نباشند چون نمیتوانند نور قوس را ببینند.

هشدار ۴

امکان آتش سوزی و انفجار وجود دارد.

 • نزدیک محل جوشکاری نباشید احتمال آتش سوزی می باشد.
 • حذف ااحتراق و دسترسی نداشتن به پاشش برای جلوگیری از احتراق اگر این غیر ممکن است پوشش غیرقابل احتراق استفاده شود
 • در انجام جوشکاری ظروف مخصوص و لوله های نوری که دارای احتراق هستند را نباید کنار جوشکاری قرار داد
 • دورنگه داشتن مواد جوشکاری شده از احتراق
 • زمانی که از جوش برای سقف،کف و دیوار استفاده مسشود باید وسایل قابل احتراق را ازداخل برداشت.
 • زمانی که سیم جوش را نگه میدارید و یا هنگام تماس با یک مدار فعلی جوشکاری نکنید،اگر مواد اولیه
 • محل اتصال کابل را محکم عایق بندی کنید.لطفا اتصال مواد اولیه از کابل با نقطه جوش را به عنوان نقطه نزدیک ممکن کنید.
 • لطفا در نزدیکی محل جوشکاری وسایل آتش نشانی نصب کنید.

هشدار ۵

در زمان عدم پاشش و سربار میتوان به چشم ها صدمه زده و یا باعث سوختگی شود.

چشم ها میتواند صدمه دیده و یا توسط حرارت بالای جوش،بسوزند.

 • لطفا لباس های محافظ مانند عینک محافظ،سپرچرم جوشکاری ، آستین بلند،محافظ پا و پیشبند چرم بپوشید.
 • نقطه جوش را لم نکنید تا زمانیکه سرد شود.

هشدار ۶

این خطر آسیب میرساند به چشم ها یا صورت که با لبه سیم در ارتباط هستند.

 • با دستانتان قسمتی از سیم را پاره نکنید.
 • زمانی که کوجه نیستید با عرضه سیم مشعل جوشکاری
 • لطفا عینک و لباس چرم بپوشید زمانی که از سیم یا در راه جوشکاری هستید.

هشدار ۷

درزمان حمل مواد جوشکاری خطر رها شدن وجود دارد.

 • لطفا در هنگام حمل مواد جوشکاری کفش های ایمن بپوشید.
 • مراقب باشید،هنگام حمل مواد به قسمت بالای بدن ریخته نشود.
 • مراقب باشید، مدل حمل کردن به کمر فشار نیاورد.